“Το έργο θα καλύψει τέσσερις χώρες, συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.”

Στην Ελλάδα, ο τομέας εφαρμογής θα είναι η Περιοχή της Αττικής, όπου ο συντονιστής εταίρος (Leader Partner) λειτουργεί ως τοπικός δημόσιος οργανισμός, υπεύθυνος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Η Περιοχή της Αττικής περιλαμβάνει ολόκληρη την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Περίπου 3.750.000 άνθρωποι ζουν στην περιοχή (περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας), παράγοντας σχεδόν το 45% του συνολικού ισοζυγίου αποβλήτων της χώρας.

Θα πραγματοποιηθεί πλήρης απογραφή και χαρτογράφηση όλων των δυνητικών πηγών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά (τα οποία περιλαμβάνουν χωρικά χαρακτηριστικά, κατηγοριοποίηση- μέταλλα / πλαστικά / οργανικά απόβλητα / κ.λπ., και απαιτήσεις για επεξεργασία πριν από την επαναχρησιμοποίηση).

Παράλληλα, μια μεμονωμένη μονάδα διαχείρισης και αποθήκευσης  στερεών αποβλήτων, που βρίσκεται στην Αττική και ελέγχεται από τον συντονιστή εταίρο (LP), θα αξιοποιηθεί ως δοκιμαστικό πεδίο εφαρμογής για τους σκοπούς του SWAN, προκειμένου να ελεγχθεί η εφαρμογή επιλεγμένων επιχειρηματικών μοντέλων και επιπλέον να ενδυναμωθούν οι πτυχές βιωσιμότητας του σχεδίου.

Στις υπόλοιπες χώρες εταίρους, οι δραστηριότητες του έργου θα διεξαχθούν σε εθνικό επίπεδο. Θα καταγραφούν όλες οι μεσαίες και μεγάλες βιομηχανίες, καθώς και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων ροών στερεών αποβλήτων. Ο παράλληλος στόχος θα είναι να εντοπιστούν οι περιοχές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξη συμπλεγμάτων (clusters) βιομηχανικής συμβίωσης που έχουν ως επίκεντρο στερεά απόβλητα.

Επιπλέον, οι εταίροι του έργου στην Αλβανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία θα έλθουν σε επαφή με επιλεγμένους φορείς στις καθορισμένες περιοχές, προκειμένου να επικυρώσουν τα προτεινόμενα επιχειρηματικά μοντέλα και να σχεδιάσουν περαιτέρω χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της κληρονομιάς του SWAN.