Το σχέδιο βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων αποτελείται από 4 κατηγορίες επιπτώσεων που τονίζουν περαιτέρω τις καινοτομίες του SWAN:

 1. ΕΡΕΥΝΑ:
  α) Παροχή βοήθειας στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων στην κατεύθυνση  του εντοπισμού κοινών επιχειρηματικών ευκαιριών και προώθηση της ακαδημαϊκής και βιομηχανικής συνεργασίας, μέσω της εφαρμογής των δύο αλγορίθμων για την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στερεών αποβλήτων.
  β) Ανάπτυξη του χάρτη Βαλκανικών Στερεών Αποβλήτων SWAN , διασύνδεση εθνικών και διεθνών φορέων και ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων προς την επίτευξη οφελών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας μέσω της σύνταξης 8 εκθέσεων με συστάσεις.
 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ:
  Οι δικαιούχοι του έργου, αλλά και το ευρύτερο κοινό, θα μάθουν για την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση, ενώ θα εξοικειωθούν με την έννοια της αξιακής αλυσίδας επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω κάποιων εργαστηρίων, της ιστοσελίδας του έργου, ενημερωτικών δελτίων και δελτίων τύπου, άρθρων και δημοσιογραφικής κάλυψης. Θα ενθαρρυνθούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό οικοσύστημα SWAN (χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδια λειτουργίας και κατάρτισης και συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές συναντήσεις) και να εργαστούν για την επίτευξη ευρύτερων στόχων της Ε.Ε. για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Επιπλέον, θα είναι δυνατή η στοχοθετημένη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο μέσω των εκθέσεων σύστασης πολιτικής.
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
  Οι δικαιούχοι του έργου θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν από κοινού ευκαιρίες (χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες και τη βάση δεδομένων) και να αναπτύξουν νέα μοντέλα για την αξιοποίηση αξιακών αλυσίδων επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων σε διακρατικό επίπεδο μέσω εκθέσεων για εθνικά και διακρατικά επιχειρηματικά μοντέλα. Επιπλέον, όλες οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν να εισαγάγουν καινοτομίες (προϊόντα, διαδικασίες) στις νέες αυτές αναπτυσσόμενες αλυσίδες αξίας.
 1. ΒΙΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ:
  Το βιομηχανικό οικοσύστημα του SWAN θα παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμο και ενεργό μετά την ολοκλήρωση του έργου, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των συνδέσεων με τα οικοσυστήματα και συντελώντας στην επέκταση και τη διείσδυση σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων με τη συμμετοχή πρόσθετων φορέων (ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων).