Συντονιστής Εταίρος: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής- Διαχείριση Στεραιών Αποβλήτων (ΕΔΣΝΑ)

ΕΔΣΚΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής) ιδρύθηκε με υπουργική απόφαση υπ αριθ. 57239/10.09.1970 ως η αρχή για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων για όλους του δήμους και τις κοινότητες στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, άρθρο 211), ο ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), , είναι ο διάδοχος του ΕΣΔΚΝΑ και ιδρύθηκε με την υπ αριθ. 52546/16.12.2011 υπουργική απόφαση .

Όντας η αρμόδια αρχή για τα διαχείριση στερεών αποβλήτων της Αττικής, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για τις υποδομές- όπως ο ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων-, για την αποκατάσταση χώρων πρώην ΧΥΤΑ και τη δημιουργία νέων, για τους χώρους μεταφόρτωσης απορριμμάτων – όπως ο αντίστοιχος στο Σχιστό ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό σταθμό μεταφόρτωσης στην Αττική- , για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.λπ. Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων δραστηριοποίησης, ο ΕΔΣΝΑ έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Έχει εφαρμόσει και συνεχίζει να εφαρμόζει σημαντικά και πολύπλοκα, υψηλής τεχνολογίας προγράμματα. Έχει παράλληλα εισάγει καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές στην Ελλάδα. Ο πραγματικά μεγάλης αξίας ρόλος του ΕΔΣΝΑ αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις καλές του σχέσεις με τις τοπικές αρχές, αλλά και με τους κατοίκους. Εκφράζει και προωθεί σταθερά μια ενεργή και περιβαλλοντική κοινωνική ευαισθητοποίηση που είναι το πρόταγμα των τοπικών αρχών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Αποτελείται από 9 τομείς (7 τεχνικούς, έναν διοικητικό και έναν οικονομικό), διαθέτει 335 υπαλλήλους όλων των τεχνικών και οικονομικών ειδικοτήτων (μηχανικούς, οικονομολόγους, τεχνικό προσωπικό κ.λπ.) και είναι αυτοδιοικούμενος σε ότι αφορά οικονομικά και διοικητικά θέματα. Τομείς όπως ο Προγραμματισμός, η Έρευνα, η Καινοτομία και ο τομέας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα παρακολουθούν την πρόοδο του έργου, ενώ παράλληλα ο τομέας της Ανακύκλωσης και ο αντίστοιχος της Πρόληψης, Ποιότητας και Επαναχρησιμοποίησης θα είναι οι υπεύθυνοι να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος.


Εταίρος 2: Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το όνομα του οποίου τροποποιήθηκε από το προεδρικό διάταγμα 100/2014 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φ. 167(Α) της 28ης Αυγούστου 2014 ανήκει στον δημόσιο τομέα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Εργάζεται για να επιτύχει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων, τη βελτίωση την ποιότητας ζωής, τον μετριασμό και την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ενδυνάμωση των μηχανισμών και των οργανισμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Έχει εκπονήσει στρατηγικό σχεδιασμό βασισμένο σε 4 πυλώνες, οι οποίοι ενισχύονται από τρεις στρατηγικούς στόχους. Ο τρίτος πυλώνας είναι αυτός που σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα:
Αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον και συνδέεται με

  • Περιφερειακό Ανασχεδιασμό
  • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της ηχορύπανσης
  • Ενδυνάμωση της πρόσβασης και της βιώσιμης κινητικότητας για όλους
  • Αποδοτική διαχείριση αποβλήτων και προώθηση της ανακύκλωσης

Το υπουργείο ως φορέας αποτελείται από:

  • 3 Γενικούς Γραμματείς
  • 8 Γενικούς Διευθυντές
  • 27 Διευθυντές
  • 901 υπαλλήλους

Διαθέτει πολλούς έμπειρους και επαγγελματίες υπαλλήλους στον τομέα της διοίκησης και των οικονομικών, ενώ είναι αυτοδιοικούμενο για οικονομικά και διοικητικά ζητήματα.


Εταίρος 3: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Ερευνητικό Εργαστήριο/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το ΕΔιΤεΚ (Ερευνητικό Εργαστήριο Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας)/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοικητικών Επιστημών/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχει εδραιωθεί από την αναθεώρηση του Π.Δ. 77/2002(56/21.03.2002) – δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. 637(2) της 25ης Φεβρουαρίου 2016). Ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Διοικητικών Επιστημών/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αποτελείται από τρεις ανώτερους ερευνητές, δύο νέους και δυο βοηθούς, ενώ είναι πλήρως επανδρωμένο σε υποδομές ΤΠΕ και σε υποστηρικτικό επίπεδο. Το αναβαθμισμένο δίκτυο AEGEAN-NET, υποστηρίζει διαδικτυακή επικοινωνία ανάμεσα στις μονάδες του ιδρύματος και στο πληροφοριακό σύστημα ALKAIOS διεκπεραιώνει τα οικονομικά ζητήματα του ΕΔιΤεΚ. Ως μέλος των EURAXESS, PROTON Europe, ASTP, CREMO, EMUNI, INTERPETEUROPE, το ΕΔιΤεΚ διατηρεί άμεση σύνδεση με την περιφερειακή ανάπτυξη εμπνέοντας τις ROPs του GR41/42 σε μια σειρά προτεραιοτήτων σχετιζόμενων με το ΕΣΠΑ της Ελλάδας και την εκπαιδευτική πολιτική 7 πλήρως εξοπλισμένων χώρων εργασίας οι οποίοι φιλοξενούνται σε 29 τ.μ. της έδρας του ΕΔιΤεΚ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.


Εταίρος 4: Αλβανικό Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Αλβανίας, είναι δημόσιος φορέας υπεύθυνος για το σχηματισμό και την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν στο περιβάλλον, στην προστασία της φύσης, στη διαχείριση αποβλήτων, στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος, στα δάση, στην ποιότητα υδάτων, στις προστατευόμενες περιοχές κ.λπ. Υπό το υπουργείο επιχειρούν δυο εθνικά σώματα, η Εθνική Υπηρεσία για το Περιβάλλον και η Εθνική Υπηρεσία για τις Προστατευόμενες Περιοχές. Επίσης υπό το υπουργείο επιχειρεί το Παρατηρητήριο για το Περιβάλλον και τα Δάση. Οι υπάλληλοι του υπουργείου συνιστούν έμπειρο προσωπικό και υποστηρίζονται πλήρως σε επίπεδο ΤΠΕ, αλλά και σε διοικητικό επίπεδο.


Εταίρος 5: ILIRIA- Σύνδεσμος Προστασίας και Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης ΜΚΟ

Η PSEDA-ILIRIA είναι ΜΚΟ, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και επικυρώθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο των Τιράνων στις 27.01.2003, με την απόφαση υπ αριθ. 511. Η έδρα της βρίσκεται στα Τίρανα, όμως δραστηριοποιείται με το προσωπικό της σε εθνικό επίπεδο. Στην οργάνωση εργάζονταν 7-9 μόνιμοι υπάλληλοι και 5-12 υπάλληλοι απασχολούνταν μερικώς κάθε χρόνο. Η δομή της οργάνωσης είναι : 1) η γενική συνέλευση, 2)το διοικητικό συμβούλιο, 3) ο πρόεδρος της οργάνωσης, 4) λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό (γραμματέας, αντιπρόεδρος, λογιστήριο). Ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι περίπου 115.000 ευρώ, ενώ η πλειοψηφία των πόρων προέρχονται προγράμματα εφαρμογής. Διαθέτει δύο γραφεία στα Τίρανα με συνολικά 11 χώρους εργασίας και συνήθιζε να δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς και εργασίες ∙ απόβλητα, διατήρηση της φύσης, περιβάλλον, δασοκομία, γεωργία, κλιματική αλλαγή, κοινωνικοοικονομικές μελέτες κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργαστεί με διαφορετικούς εταίρους όπως: JICA, το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο- Ιταλία, Το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη WWF, το Αλβανικό υπουργείο Περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.


 

Εταίρος 6: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας- Ένωση Βουλγαρικών Επιχειρήσεων

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας (ΣΒΒ) είναι εθελοντική, μη κυβερνητική οργάνωση της βουλγαρικής βιομηχανίας. Τα διοικητικά του τμήματα είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Προέδρων. Ο ΣΒΒ  έχει συλλογικά μέλη- 136 τομείς του συνδέσμου, 26 οργανώσεις και 114 τοπικά δημοτικά τμήματα.

Το προσωπικό του είναι δομημένο σε επιχειρησιακά κέντρα- Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδύσεων, Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος, Διεθνών Οργανισμών και Προγραμμάτων, Εργασιακών και Βιομηχανικών Σχέσεων, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Διαδικτυακών Υπηρεσιών, κ.λπ.


 

Εταίρος 7: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου- Τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Ο τρέχων αριθμός του μόνιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου είναι περίπου 500 (200 διοικητικό προσωπικό και 300 ακαδημαϊκό προσωπικό), ενώ υπάρχουν επίσης 200 ερευνητές οι οποίοι έχουν συνάψει συμβόλαιο. Το τμήμα του προσωπικού που είναι αφιερωμένο σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι περίπου 350 (πλήρους απασχόλησης). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του CUT ανέρχεται περίπου στα 50.000.000 ευρώ κατά μέσο όρο, το ένα τρίτο του οποίου είναι αφιερωμένο σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Το τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών και Τεχνολογίας συμμετέχει ενεργά σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων που αφορούν περιβαλλοντική παρακολούθηση και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το εμπλεκόμενο εργαστήριο του EST είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλη την απαραίτητη υποδομή για τη διεξαγωγή αναλυτικών/ πειραματικών εργασιών. Επιπλέον, η εμπλεκόμενη ομάδα περιλαμβάνει ειδικούς στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Χημείας, των Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική, Βιολογία και Περιβαλλοντικά Οικονομικά .