Στο πλαίσιο του WP6, οι εταίροι του SWAN σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα σχέδιο βιωσιμότητας, το οποίο θα αναπτυχθεί γύρω από τους ακόλουθους πυλώνες:

  1. Το Ψηφιακό Οικοσύστημα SWAN (SWAN DE).
    Η ύπαρξη 4 διαλειτουργικών πλατφορμών πληροφορικής που συνθέτουν το SWAN DE παρέχει μια καλή βάση για τον προγραμματισμό κλίμακας. Θα προσδιορίσουμε τις δομές και τις λειτουργίες, ενώ θα διερευνήσουμε και την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δομών που ελέγχονται από μια κεντρική ομάδα έναντι εκείνων που είναι καλύτερα διαχειριζόμενες «τοπικά», υπό τον έλεγχο κάθε μεμονωμένης πλατφόρμας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν και να δοκιμαστούν ευέλικτες κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης πλατφόρμας ( όπως περιγράφονται στα βασικά αποτελέσματα: λειτουργικά και τεχνικά σχέδια, επιχειρησιακά εγχειρίδια, εκθέσεις επιχειρησιακών μοντέλων) που: α) θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές παραμέτρους του SWAN DE. β) θα εξισορροπούν κεντρικές και απογεντρωμένες προσεγγίσεις γ) θα καθοδηγούν τους μελλοντικούς συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις τοπικές πλατφόρμες τους ως αλληλενδετα εξαρτήματα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας του SWAN DE. Αυτό θα αυξήσει την ελκυστικότητα (και συνεπώς τη χρήση) του SWAN DE, καθώς θα απλουστεύσει την παροχή στοιχείων- δεδομένων αλλά και την πρόσβαση στο περιεχόμενο που αποθηκεύεται στο οικοσύστημα (π.χ. τη μεταφόρτωση λεπτομερών στοιχείων ροής αποβλήτων, την αναζήτηση προμηθευτών ή αγοραστών κ.λπ.). Επιπλέον, μια τέτοια προσέγγιση θα καταστήσει τη  συμμετοχή στο SWAN DE μια διαδικασία ανεξάρτητη από την τοποθεσία των παραγόντων/φορέων/ συμμετεχόντων στην πλατφόρμα, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στη βιωσιμότητα και την δυνατότητα αναπαραγωγής του έργου.
  2. Το Βιομηχανικό Οικοσύστημα SWAN (SWAN IE).
    Όλοι οι παράγοντες που θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες διάδοσης του έργου (και θα γίνουν αποδέκτες των σχετικών αποτελεσμάτων του έργου) θα ενθαρρυνθούν να γίνουν μέλη στο SWAN IE (το οποίο είναι ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του WP6). Το δίκτυο αυτό θα συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού ιδέες για έργα, να αναζητήσουν μελλοντικές πηγές χρηματοδότησης και τελικά να εφαρμόσουν ένα τοπικό συμβιωτικό δίκτυο βασισμένο στην επαναχρησιμοποίηση στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, η ανάπτυξη προτάσεων για μέτρα πολιτικής με στόχο την προώθηση αλυσίδων αξίας επαναχρησιμοποιήσιμων στερεών αποβλήτων ως ένα από τα βασικά  αποτελέσματα του έργου και η παρουσία δύο σημαντικών υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής (το ελληνικό και αλβανικό υπουργείο Περιβάλλοντος), εγγυάται ότι τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα βελτιώσουν ή θα κατευθύνουν τις μελλοντικές αποφάσεις που αφορούν σε τοπικές πολιτικές και σχέδια δράσης. Τέλος, η χρήση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης θα στοχεύει στη δημιουργία της εικονικής πλευράς της SWAN IE, μέσω της ανάπτυξης της κοινότητας ως μέσου επέκτασης του SWAN IE πέρα ​​από την περιοχή του έργου.

Τα παραπάνω θα συμπληρωθούν από δράσεις υψηλού προφίλ που προγραμματίζουν ήδη οι εταίροι του έργου. Για παράδειγμα, ο P2 (το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) αναφέρεται σε και συντονίζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την παρουσίαση του SWAN σε ξένους πρεσβευτές στην Ελλάδα, προκειμένου:

α) να αναπτυχθεί το προφίλ του SWAN πέρα ​​από την περιοχή του έργου,
β) να ενθαρρυνθούν οι Εμπορικοί τους Ακόλουθοι να προωθήσουν το SWAN στα Εμπορικά Επιμελητήρια των χωρών τους και σε άλλους τοπικούς φορείς που σχετίζονται με το SWAN.